ERKEN BAŞVURU TARİHİ
11 TEMMUZA UZATILMIŞTIR.

Kaydol

Uzun süredir işlem yapmadınız.

Devam etmek istiyorsanız “Devam“ butonuna tıklayınız. Herhangi bir yanıt vermemeniz durumunda 59 sn içerisinde oturumunuz otomatik olarak kapanacaktır.

59
Devam Oturumu Kapat

Uzun süredir işlem yapmadınız.

Uzun süredir işlem yapmadığınız için oturumunuz sonlandırılmıştır.

Kapat

Önemli Tarihler

Kurallar ve Koşullar

Lütfen gerekli alanları düzgün bir şekilde doldurunuz.

Kurallar ve Koşullar

Sergi ve Yayın Kuralları

•   Ön değerlendirmeyi geçen tüm başvurular Design Turkey Ödülleri Sergisinde sergilenir. Ancak ürün tasarımı final değerlendirmesinde, jüri, ilgili ürünün sergilenmesini başvuru ve sergi kurallarına uygun bulmaz ise ürün kamuoyu ile buluşmadan sergi dışı tutulur.

•    Sergilenecek ürünlerin başvuru sahiplerinden sergilenme ücreti talep edilir. Sergileme ücretleri, 4 metrekareye kadar olan ürünler için 450 TL, sonraki her iki metrekare için 250 TL'dir.

•    Sergi mekânına teslim edilen ürün örnekleri ve sunum malzemeleri organizatörler tarafından farklı şehir ve ülkelerde sergilenebilir.

•    Organizatörler, tüm başvuru bilgilerini ve görselleri, sergi mekânına teslim edilen ürün örneklerini ve sunuş malzemelerini, yayımlamak ve arşivlemek haklarına süresiz sahiptir.

•    Sergilenen tüm ürünler sergi kataloğunda yer alır. Ödül kazanmayan katılımcıların, Design Turkey sergisini izleyen sergi ve yayınlarda ürünlerinin veya projelerinin yayınlanmasını veya sergilenmesini istememe hakları vardır.

•    Sergilerin bitiminde teslim edilen tüm malzemelerin geri alınması gerekir. Geri alınmayan malzemelerden organizatörler sorumlu tutulamaz. Ancak organizatörler malzemeleri, sergi bitiminden beş gün önce katılımcıları bilgilendirerek sonraki sergiler için saklayabilir. Katılımcılar sonraki sergilerin bitiş tarihleri hakkında ve sergi bitiminden bir gün sonra ürünlerini almaları için bilgilendirilirler.

•    Sergiye teslim edilen malzemeler, sonraki sergiler için Design Turkey organizasyonu tarafından taşındığında organizatörler, katılımcı tarafından teslim edilen tüm ürün ve malzemelerin, değerlendirme ve sergi sırasında güvenliklerinin sağlanması için her türlü çabayı gösterecektir. Katılımcılardan başvuru malzemelerini nakliyeye izin verecek şekilde paketlemeleri istenir. Organizatörler, malzemelerin taşınması ve depolanması sırasında oluşabilecek hasar veya kayıplar konusunda sorumluluk üstlenmez. Malzemelerin paketlenmesi, taşınması ve sigortalanması katılımcının sorumluluğundadır. Kırılacak nitelikteki malzemelerin taşınması sırasında hasarlar oluşabileceği ve değerli malzemeler için sigorta gerekebileceği katılımcılara hatırlatılır.

•    Katılımcı, sergiye teslim ettiği tasarımın başvuru koşullarına uyduğunu taahhüt eder. Başvuru koşullarına uymadığı saptanan tasarımlar sergi dışı bırakılır.

•    Katılımcıların isim ve adresleri sergide ve yayınlarda teslim edilen malzeme ile birlikte belirtilecektir.

•    Sergi için teslim edilen malzeme üzerinde başvuranın isim ve adres bilgileri bulunmalıdır.

•    Montaj gerektiren ürünlerin sahipleri belirtilen tarihe kadar uygulama projesini JPG yada PDF formatında sergi komitesine ulaştırılarak onaylatacaktır.

•    Montaj gerektiren ürünler sergi komitesinin belirleyeceği zamanda, yerde ve önceden onaylanmış uygulama projesi doğrultusunda, ürün sahipleri tarafından monte ve demonte edilecektir.

•    Önceden bildirilmiş ölçüleri aşan ürünler sergilenmeyecektir.

•    Seramik ürünler sergi komitesince verilmiş ölçülere uygun olarak, ürün sahiplerince yatay ya da dikey panolara monte edilmiş olarak teslim edilecektir.

•    Kapı kolu, çekmece kulpu, elektrik anahtarı gibi küçük ürünler beyaz ve kendi başına ayakta durabilen pano üzerinde teslim edilmelidir.

•    Kapalı sergi alanına giremeyecek büyüklükteki ürünler dış alanda sergilenecektir. Hem iç hem dış alanda fiziksel sebeplerle sergilenemeyecek ürünlerin tanıtım paftaları ise iç mekanda ilgili bölümde 50 × 70 cm yatay tek bir pafta ile sergilenecektir. Paftalar elden teslim edilecektir. Sergilenecek ürünler ile birlikte hiçbir aksesuar, fon veya tanıtım malzemesi kabul edilmeyecektir.

•    Nakliye ya da montaj ekiplerinin mekan ya da diğer sergi elemanlarına verebilecekleri olası hasarlardan ürün sahipleri sorumlu olacaktır.

Aşağıda belirtilen konularla ilgili tüm risk ve maliyet (nakliye maliyeti, posta ücretleri, kurye ücretleri, sigorta maliyetleri, resmi/yetki mercii onayları ve lisansları ve benzer her türlü maliyetler vb.) yalnızca ve tamamen başvuru sahibine aittir:

•    Ürünün Design Turkey’in sahipliğine iletilmesi ve nakliyesi,

•    Başvuru sahibinin talebi üzerine ürünün iadesi.

 

Değerlendirme

•    Sektörel bazda her biri beşer deneyimli uzmandan oluşmak üzere, yedi jüri heyeti belirlenir. Her bir jüri heyeti için bir başkan seçilir. Başkan, zamanı kontrol etmek, tartışmaları yönetmek ve jüri ile organizatörler arasında iletişim kurmakla sorumludur.

•    Jüri üyelerinin yarıdan fazlası profesyonel tasarımcılardan oluşur.

•    Jüri üyeleri en az iki küresel bölgeyi temsil edecek şekilde (Afrika, Asya, Avrupa, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Okyanusya) nitelikli adaylar gözetilerek belirlenir.

•    Jüri üyelerinin isimleri başvuruların açılmasından sonra bir ay içinde internet sitesinden yayınlanır.

•    Organizatörler jüri üyelerinin değerlendirmeye katılamamaları durumunda yerlerine başka jüri üyesi atama hakkına sahiptirler.

•    Değerlendirme jürilerinin üyeleri, katılıma daveti kabul ederken değerlendirecekleri başvurularla yakınlıkları olmadığını kabul ederler. Jüri üyeleri, başvurularla kendileri arasında herhangi bir potansiyel çıkar veya menfaat çatışması yaratabilecek bir durum algıladıklarında bunu organizatörlere bildirme sorumluluğunu taşırlar.

•    Organizatörler değerlendirme sürecini açık ve net bir şekilde geliştirmekle ve bunu jüri üyelerine değerlendirme öncesinde etraflıca açıklamakla sorumludurlar. Organizatörler değerlendirme sürecini sürekli geliştirmek amacıyla, jüri üyelerinden değerlendirme sonrasında geri bildirim alırlar.

•    Ödüller hakkında son kararı jüri verir ve jürinin kararı belirleyicidir. Jüri kendi takdir yetkisi ile ödül vermemeye karar verebilir. Başvuru sahipleri ve jüri üyeleri arasında sürece ilişkin herhangi bir şekilde irtibat sağlanmayacaktır. Ödüle başvurarak katılımcılar ve jüri üyeleri bunu kabul etmiş olurlar.

•    Organizatörler jürinin oylama değerlendirme ve karar alma süreçlerini ve sonuçlarını kayıt altına alır ve yazılı olarak raporlar.

•    Organizatörler jüri karar ve raporlama süreçlerinin kurallara uygun şekilde  yürütülmesinden sorumludurlar ve, jürinin işine ve karar alma sürecine müdahale etmezler.

 

Fikri Haklar

•    Fikri mülkiyet hakkı katılımcıda kalacaktır.

•    Ürünlerin fikri haklarını korumak için gerekli önlemleri almak katılımcıların sorumluluğundadır, ürünlerin kopyalanması durumunda organizatörler sorumluluk kabul edemez.

•    10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren “Sınaî Mülkiyet Kanunu”na göre, programa katılan bütün tasarımcıların, programa katıldıkları “yeni ve ayırt edici özelliğe sahip” tasarımlarının korunması için, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve tasarımlarına (masrafları kendilerince karşılanarak) “Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi” almaya hakları vardır. Arzu eden tasarımcılar, Türk Patent Enstitüsü, Hipodrom Cad. No:115 Yenimahalle 06330 Ankara adresine başvurabilirler.

•     Ödül alan eserlerden bahse konu ürün ile sınırlı olacak eserlerin, 5846 sayılı “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda söz konusu eserin işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları, tasarımların 10.01.2017 tarih ve 6769 sayılı “Sınaî Mülkiyet Kanunu” kapsamında korunan “Endüstriyel Tasarımların Tescil Hakları ve Buluşların 12.06.1995 tarih ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” kapsamında korunan yeni buluşlara patent ve faydalı model belgesi alınması hakları münhasıran başvuru sahibine aittir. Bahse konu hakların belirli bir süre kullanımı için lisans almak isteyenler ile söz konusu hakları devir almak isteyenlerin, ödül programını düzenleyen ve finanse eden Design Turkey Organizasyonundan bağımsız olarak, katılımcılarla sözleşme yapmaları ve ödenecek bedel konusunda tarafların anlaşmaları şarttır.

•    Ödül programına katılan tasarımların özgün olmamasından doğacak yasal sorumluluklar, programı düzenleyen ve finanse eden Design Turkey Organizasyonu’nu bağlamaz. Tüm sorumluluk katılımcıya aittir. Bu gibi durumlarda, gerekli tespitler sonrasında, kazananın ödülü iptal edilerek, kendisine verilenler geri alınır. İptal edilen ürün ve söz konusu ürün ile programa başvuran katılımcıların varsa diğer başvuruları ödül programından diskalifiye edilir. Eğer ürün ödül kazandı ise, kazanılan ödülle beraber bahse konu ürün ile programa başvuran katılımcıların varsa kazandıkları tüm ödüller Design Turkey Organizasyonu tarafından geri istenir. Aksi durumlarda gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.

•    Orijinal çalışmanın ödül programı organizatörüne teslim edilmiş olması, organizatöre sahiplik veya satış hakkı vermez.

•    Orijinal çalışmanın ödül programı organizatörüne teslim edilmiş olması, organizatöre yazılı izin olmadan kopyalama veya değişiklik yapma hakkı vermez.

•    Ödül programına katılan bütün tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için tasarımcıların izninin alınması gereklidir.

 

Ödüllerin Duyurulması

•    Design Turkey değerlendirme jürisinin kararıyla "Design Turkey Ödül Kazananı" olarak seçilen ürünlerin sahipleriyle,  ilgili ürün hakkında yazılı olarak iletişime geçilir. 

•    Design Turkey Ödülleri Organizasyonu, 2 ay içerisinde ödül kazanamayan başvuru sahiplerine de gerekli bilgilendirmeyi yapar.

•    Design Turkey kazananları ödül töreninden sonra Design Turkey internet sitesinde yayınlanır.

•    Ödül alan tasarımların üreticileri ve tasarımcılarıyla ödül işaretlerini ürünün üzerinde, ambalajında ve tüm tanıtım malzemelerinde kullanmaları için sözleşme imzalanır.

•    Ödül işaretleri, ödül sahipleri tarafından sadece ödülün verildiği ürünle ilişkili olarak kullanılabilir.

•    Malzeme kullanımı, üst yüzey işlemi ve detaylarıyla kullanıcıda üstün kalite algısı yaratan özelliklere sahip olması

•    Ürünün kolay depolanması veya nakledilmesi amacıyla geliştirilmiş yeni ve üstün tasarım özellikleri içermesi

 

Anlaşmazlıkların Çözülme Şekli

•    Bu ödül programına katılan tüm katılımcılar, bu şartnamenin belirlediği tüm koşulları kabul etmiş sayılırlar. 

•    Bu katılım kuralları ile ilintili herhangi bir iddia veya anlaşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri yetkili olacaktır.